Ολοκλήρωση Δράσης «Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής φορτηγών οχημάτων από διαλυτήρια ΟΤΚΖ »

Η Ecoelastika το τελυταίο τρίμηνο του 2013 πραγματοποίησε δράση με τίτλο «Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής φορτηγών οχημάτων από διαλυτήρια ΟΤΚZ».*

Η δράση απευθυνόταν σε διαλυτήρια ΟΤΚΖ συμβεβλημένα με την Ecoelastika τα οποία αντιμετώπιζαν πρόβλημα σώρευσης άχρηστων ελαστικών (κατηγορίας Β) προερχόμενων από οχήματα τέλους κύκλου ζωής άνω των 3,5 τόνων, τα οποία αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία κατά την τελευταία απόσυρση οχημάτων αυτής της κατηγορίας.

Η οργάνωση της δράσης πραγματοποιήθηκε, μετά από απόφαση του  ΔΣ της ECOELASTIKA, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά διαθέσιμα του συστήματος εντός του 2013, αποφάσισε τη διάθεση του σχετικού κονδυλίου με γνώμονα την ανάπτυξη της ανακύκλωσης των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ecoelastika παρέτεινε την δράση μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου 2014. Σύμφωνα με τα στοιχείσ του Συστήματος συλλέχθηκαν συνολικά 198 τόνοι άχρηστων ελαστικών (κατηγορίας Β΄) οι οποίοι οδηγήθηκαν σε μονάδες ανακύκλωσης.

*Σημειώνεται ότι τα ελαστικά αυτής της κατηγορίας (φορτηγών οχημάτων) δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο των συμβάσεων συνεργασίας της ECOELASTIKA με τα διαλυτήρια ΟΤΚΖ, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών επιβατικών οχημάτων (κατηγορίας Α) προερχόμενων από διάλυση οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους που πραγματοποιείται μέσω του εγκεκριμένου συστήματος ΕΔΟΕ.
Η δράση ήταν μεμονωμένη πρωτοβουλία της Ecoelastika.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού