Οικονομικά Στοιχεία

Η Ecoelastika συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τους εισαγωγείς ελαστικών και αυτοκινήτων. Ο κάθε συμβαλλόμενος εισαγωγέας είναι υποχρεωμένος να αποδίδει στην Ecoelastika ανά τεμάχιο πωλούμενου ελαστικού στην ελληνική αγορά, αντίστοιχη χρηματική εισφορά ανά κατηγορία ελαστικού, η οποία καθορίζεται από το Σύστημα. Στη συνέχεια η Ecoelastika πληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την συλλογή, μεταφορά και τελική αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Επίσης από την χρηματική εισφορά καλύπτεται το διοικητικό κόστος της εταιρείας καθώς επίσης και ανταποδοτικό τέλος 2% επί του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, το οποίο αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης).

Ειδικά σε ότι αφορά την τελική αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής (ΤΚΖ), η Ecoelastika πληρώνει τα εργοστάσια που παραλαμβάνουν τα ελαστικά ΤΚΖ, είτε η τελική αξιοποίηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ανακύκλωσης, είτε με τη μέθοδο της ενεργειακής αξιοποίησης. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της ανακύκλωσης η Ecoelastika επιδοτεί στις μονάδες την πώληση των τελικών τους προϊόντων ή υποπροϊόντων ανάλογα με το είδος της τελικής χρήσης αυτών των υλικών. Επίσης ένα ειδικό τέλος καταβάλλεται από την Ecoelastika και για την ενεργειακή αξιοποίηση των ελαστικών ΤΚΖ στην τσιμεντοβιομηχανία. Το παραπάνω κόστος οφείλεται στην «αρνητική» αξία των άχρηστων ελαστικών οχημάτων, αφού για την αξιοποίησή τους απαιτείται η «επιδότησή» τους από την Ecoelastika στους αξιοποιητές, οι οποίοι πληρώνονται για τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των ελαστικών που παρέχουν στο σύστημα. Η πρακτική αυτή ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη, όπου δηλαδή ισχύει σήμερα η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και λειτουργούν αντίστοιχες εταιρείες με την Ecoelastika.

Ισχύουσες Χρηματικές Εισφορές

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/36464/547 (ΦΕΚ Β 2217/6.4.2023) (άρθρα 4, 8) και την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA οι χρηματικές εισφορές χρεώνονται σε οποιαδήποτε εισαγόμενα ελαστικά στην ελληνική αγορά νέα ή/και μεταχειρισμένα (αναγομωμένα και μη) των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ1 & Δ2.

Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά.