Κάτοχοι ελαστικών

Η Ecoelastika διαχειρίζεται μεταχειρισμένα ελαστικά
που προέρχονται και από άλλες πηγές.

Συγκεκριμένα από κατόχους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας.

Ελαστικά από το στόλο οχημάτων
(Ιδιωτικές εταιρείες, Δήμοι, ΦΟΔΣΑ, Δημόσιο)

Η Ecoelastika έχοντας επίγνωση του έργου που έχει αναλάβει σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, οραματίζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης και ενεργεί βάσει των προτεραιοτήτων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις αρχές της Κυκλικής Οικονοµίας και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των χρηματικών πόρων με την κατά το δυνατό μέγιστη αποδοτικότητα και απώτερο σκοπό την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Ελαστικά από ΚΔΑΥ (Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών) – ΕΕΑΑ

Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) πραγματοποιείται διαλογή των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στον μπλε κάδο. Πολλές φορές εντός του μπλε κάδου απορρίπτονται από λάθος μικρές ποσότητες ελαστικών κυρίως επιβατικών οχημάτων ή/και μοτοσικλετών. Οι ποσότητες αυτές διαχωρίζονται από τα ΚΔΑΥ και παραδίδονται στην Ecoelastika σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας.

Στόχος της Ecoelastika είναι να μην ενθαρρύνει αυτού του τύπου τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών μέσα από τους κάδους της ανακύκλωσης με κατάλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ελαστικά από Ανεξέλεγκτη Διάθεση
(Δήμοι, ΦΟΔΣΑ)

Η Ecoelastika συμβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής συνεργασίας με Δήμους και ΦοΔΣα με αντικείμενο τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών που προκύπτουν από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων κατά τη διαδικασία αποκομιδής τους από τους ΟΤΑ και ΦοΔΣα.

Στόχος είναι η αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης ή/και ρίψης των ελαστικών στο ρεύμα των αστικών απορριμμάτων.

Παράλληλος στόχος είναι η ενθάρρυνση των κατόχων αποβλήτων ελαστικών να παραδίδουν τα παλαιά ελαστικά τους στα σημεία απόσυρσής τους που είναι τα βουλκανιζατέρ/συνεργεία (ecoelastikaspots), τα οποία είναι συμβεβλημένα με την Ecoelastika, ώστε να επιτυγχάνεται η συλλογή στην “πηγή”.

Ελαστικά – Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων

Μεταχειρισμένα ελαστικά μπορεί να βρεθούν και στο ρεύμα των μεταφερόμενων αποβλήτων από εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε αυτή την περίπτωση τα μεταχειρισμένα ελαστικά διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα απόβλητα και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας που έχει ορίσει η Ecoelastika.

Στόχος της Ecoelastika είναι να αποτρέπει αυτού του είδους τη συλλογή των ελαστικών.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής
Σύμβασης Κατόχων

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνεργασίας Κατόχου με το ΣΣΕΔ Ecoelastika για την διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών

Μενού