Εκπαιδευτικά

Πρωταρχικοί στόχοι της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Ecoelastika είναι η προώθηση των αξιών της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης παραγωγής αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει.

Για το λόγο αυτό δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω των οποίων τονίζεται η περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης και ενισχύεται η οικολογική συνείδηση των πολιτών.