Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ecoelastika με συστηματικότητα και συνέπεια στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υλοποιεί σημαντικές δράσεις που προωθούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχοντας ως αποδέκτες τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, τους συνεργάτες της αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Βασικές της προτεραιότητες ο περιορισμός της ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, η τόνωση της κυκλικής οικονομίας με την χρήση των προϊόντων που προκύπτουν από την ανακύκλωση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλος στόχος η επιστημονική έρευνα σχετικά με τις εναλλακτικές χρήσεις των υλικών που παράγονται από την ανάκτηση των ελαστικών.

Οι εκπαιδευτικές της δράσεις, η κοινωνική της προσφορά και η ανθρωποκεντρική της συμπεριφορά, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και εκπαίδευση των παιδιών, είναι μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και φιλοπεριβαλλοντικής της πολιτικής.

Αναλυτικότερα:

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προωθούμε τις διάφορες εφαρμογές που μπορούν να απορροφήσουν τα προϊόντα ανακύκλωσης των ελαστικών με βασικό κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος και την πράσινη οικονομία.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία μιας ισχυρής «κουλτούρας ανακύκλωσης».

ΕΡΕΥΝΑ

Συμμετέχουμε σε Ερευνητικά Προγράμματα, εστιάζοντας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για την βέλτιστη τελική αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υλοποιούμε προγράμματα δωρεάν κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά σε σχολεία ανά την Ελλάδα με επίκεντρο το παιδί και την ασφάλειά του.

Με αυτές τις δράσεις προτρέπουμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να  χρησιμοποιούν τα προϊόντα από ανακυκλωμένα ελαστικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της κυκλικής οικονομίας. Ταυτόχρονα μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τονίζουμε την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης  ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση.