Μεταχειρισμένα Ελαστικά

Είδος Αποβλήτου

Χαρακτηριστικό των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων είναι η δυσκολία στη διαχείριση και αξιοποίησή τους.

Ο μεγάλος ειδικός όγκος των ελαστικών δυσχεραίνει την μεταφορά τους σε μεγάλες αποστάσεις καθιστώντας ασύμφορη την αξιοποίησή τους σε μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τους χώρους απόσυρσής τους.

Η συμπαγής δομή τους δυσχεράνει την όποια διαδικασία μηχανικής τους επεξεργασίας επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής των τελικών προϊόντων και υποπροϊόντων παραγωγής που προκύπτουν στα εργοστάσια ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων διαφοροποιείται από την ανακύκλωση των άλλων υλικών τέλους κύκλου ζωής στο γεγονός ότι τα προϊόντα μηχανικής επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μικρά ποσοστά ως πρώτες ύλες για την κατασκευή – παραγωγή των νέων ελαστικών.

Τα προϊόντα της επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων διαφορετικών προϊόντων και να αντικαταστήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις άλλα πρωτογενή υλικά με αντίστοιχες ή και καλύτερες ιδιότητες.

Για τα υλικά αυτά υπάρχουν περιορισμένες αγορές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών για τα δευτερογενή προϊόντα της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών, ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια στην ασφαλή διαχείριση του αποβλήτου. Το γεγονός της απαγόρευσης διάθεσης του αποβλήτου σε ΧΥΤΑ από το 2003 και η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσής του για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένους χώρους, καθιστά επιτακτική την βελτίωση του ρυθμού απορρόφησης των προϊόντων ανακύκλωσης του ελαστικού.

Σημαντική αγορά για πολλά τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα της ανακύκλωσης του ελαστικού είναι τα δημόσια έργα στα οποία μπορούν να απορροφηθούν μεγάλες ποσότητες ημικατεργασμένων (τεμαχισμένων ελαστικών) ή ακόμα και τρίμματος ή πούδρας μεταχειρισμένων ελαστικών.

Συλλογή

H Ecoelastika συνεργάζεται με συλλέκτες – μεταφορείς σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας για τη συλλογή και μεταφορά των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής προς τους χώρους τελικής αξιοποίησης.

Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα σημεία συλλογής στα οποία πραγματοποιείται αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών με καινούρια, που είναι τα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία όλης της χώρας σύμφωνα με ειδικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ecoelastika και των σημείων.

Το κάθε σημείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto ενημερώνει την Ecoelastika. Αποτελεί στόχο του συστήματος τα μεταχειρισμένα ελαστικά να συλλέγονται από τα σημεία συλλογής εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος συλλογής.

Εκτός από τα σημεία συλλογής η Ecoelastika συμβάλλεται ξεχωριστά και συλλέγει με ειδικούς όρους ελαστικά από διαλυτήρια οχημάτων τα οποία διαθέτουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ και από κατόχους μεταχειρισμένων ελαστικών, οι οποίοι συνήθως είναι Δήμοι, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες του Δημοσίου, κλπ.

Η  Ecoelastika στη συνέχεια οδηγεί τις συλλεγόμενες ποσότητες ελαστικών τέλους κύκλου ζωής σε αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης, με τις οποίες συνεργάζεται, με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, η Ecoelastika χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα με τα οποία γίνεται ηλεκτρονικά η παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών. Μέσω του συστήματος αυτού καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, που περιγράφουν την διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής (συλλογή – μεταφορά – ανάκτηση) με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Η άμεση και αδιάλειπτη συγκέντρωση των πληροφοριών διακίνησης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής μέσω του κεντρικού server της Ecoelastika συμβάλλει ουσιαστικά στην συνεχή και άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης των στατιστικών δεδομένων, επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που διευκολύνουν περαιτέρω το έργο της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τρόποι Αξιοποίησης

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ενεργειακά όσο και ως υλικά.

Οι μέθοδοι αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών που εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής:

 • Μηχανική επεξεργασία κοκκοποίηση και διαχωρισμός των προϊόντων και υποπροΐόντων για χρήση σε εφαρμογές ανακύκλωσης
 • Ενεργειακή αξιοποίηση (συναποτέφρωση) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία εντός Ελλάδας
 • Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες
 • Εξαγωγές για επαναχρησιμοποίηση

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαλυβουργίες, οι ασβεστοποιίες, οι κεραμοποιίες, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι χαρτοβιομηχανίες, κλπ. Πανευρωπαϊκά, συνηθέστερος προορισμός των μεταχειρισμένων ελαστικών είτε ως ολόκληρα είτε ως τεμαχισμένα είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες. Στις τσιμεντοβιομηχανίες τα μεταχειρισμένα ελαστικά τροφοδοτούνται μαζί με τις πρώτες ύλες στους περιστροφικούς κλιβάνους, όπου αξιοποιούνται τόσο ως εναλλακτική καύσιμη ύλη όσο και ως υλικό για την παραγωγή του κλίνκερ.

Για την αξιοποίησή τους ως υλικά τα μεταχειρισμένα ελαστικά περνούν από μηχανική επεξεργασία κατά την οποία γίνεται τεμαχισμός τους σε πολλαπλά στάδια από την οποία παράγονται ολοένα και μικρότερα μεγέθη τεμαχισμένων ελαστικών καθώς ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μηχανικός διαχωρισμός των υλικών που τα αποτελούν. Ως τελικά προϊόντα από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών παράγονται τρία υλικά:

 1. Το κύριο προϊόν της μηχανικής επεξεργασίας που είναι το τρίμμα ή η πούδρα ελαστικού σε διάφορες επιθυμητές κοκκομετρίες
 2. Τα μέταλλα ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται στην δομή του ελαστικού και ενισχύουν την κατασκευή του
 3. Τα λινά επίσης ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται κυρίως στα ελαστικά επιβατικών οχημάτων

Και τα 3 παραπάνω υλικά απορροφώνται σε τελικές εφαρμογές.

Προϊόντα & υποπροϊόντα ανάκτησης ελαστικών

Στην Ελλάδα λειτουργούν 6 μονάδες μηχανικής επεξεργασίας.

Το προϊόν μιας τυπικής μονάδας μηχανικής κοκκοποίησης είναι κατά 65% ελαστικό (το μέγιστο, λόγω του ότι τα ελαστικά στην Ελλάδα είναι πολύ φθαρμένα) το οποίο διατίθεται σε διάφορες εφαρμογές ελαστικών προϊόντων, περίπου 20% σύρμα που διατίθεται στην χαλυβουργία για ανακύκλωση και περίπου 15% λινό που αξιοποιείται ενεργειακά ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.

Οι εφαρμογές των προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα υλικών ανάλογα με την κοκκομετρία του τρίμματος ή της πούδρας ελαστικού καθώς και τον βαθμό καθαρότητας του υλικού.

Τελικές Χρήσεις

 • Μπάλες ελαστικών σε μορφή συμπιεσμένων κιβωτίων ως ελαφρύ πληρωτικό υλικό για έργα πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευές ΧΥΤΑ
 • Σε συγκεκριμένη διάταξη ως ηχοπετάσματα – ηχομονωτικά αναχώματα
 • Επιπλέουσες αποβάθρες
 • Σε συγκεκριμένη διάταξη για ενίσχυση πρανών

Πρότυπα

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά ή τα τεμάχιά τους (τρίμμα, πούδρα κλπ.) χρησιμοποιούνται ως υλικό τροφοδοσίας συγκεκριμένων παραγωγικών διαδικασιών ή ως πρώτη ύλη για μια σειρά εφαρμογών και τελικών προϊόντων. Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες των ελαστικών παρέχουν μια ένδειξη για την γκάμα των εφαρμογών στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διάφορα υλικά που προκύπτουν από την μηχανική τους επεξεργασία. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών ή/και τελικών προϊόντων.

Σήμερα έχουν εκδοθεί αρκετά πρότυπα για τελικά προϊόντα από μεταχειρισμένα ελαστικά, τόσο για την μεθοδολογία κατασκευής τους, όσο και για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (ASTM, DIN, CEN κλπ.)

Προστασία Περιβάλλοντος

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μοιάζουν με «αδρανή» υλικά διότι δεν αποσυντίθενται εύκολα και δεν αποτελούν κίνδυνο ούτε για το έδαφος αλλά ούτε και για τον αέρα.

Η ενεργειακή τους αξιοποίηση από την τσιμεντοβιομηχανία δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον διότι οι συνθήκες καύσεις (υψηλές θερμοκρασίες, κλειστό σύστημα, on line παρακολούθηση ρύπων) που επικρατούν στους περιστροφικούς κλιβάνους δεν επιτρέπουν την δημιουργία επιπρόσθετων ρύπων από αυτούς που ούτως ή άλλως εκλύονται κατά την καύση των πρωτογενών στερεών καυσίμων (π.χ. petcoke, λιθάνθρακας, κλπ.). Επίσης τα μεταχειρισμένα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα στη χημική τους σύνθεση κατά συνέπεια είναι αδύνατη η δημιουργία αλογονωμένων υδρογονανθράκων (διοξινών, PCB’s, κλπ.) κατά την ενεργειακή τους αξιοποίηση.

Η προσωρινή αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών δεν συνεπάγεται περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφόσον αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του κάθε χώρου, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και έχουν επίσης ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Σημειωτέον ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων δεν κατατάσσονται στα εύφλεκτα υλικά.

Στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει τακτικά να διενεργούνται εργασίες απεντόμωσης από εξειδικευμένα συνεργεία καθαριότητας για την αποφυγή συγκέντρωσης κουνουπιών στους σωρούς των ελαστικών.