Σύστημα

Έγκριση συλλογικού συστήματος

3η Τροποποίηση Ανανέωσης Έγκρισης
Συλλογικού Συστήματος 2019 βάσει του ν. 4819/2021

2η Τροποποίηση Ανανέωσης Έγκρισης
Συλλογικού Συστήματος 2019

1η Τροποποίηση Ανανέωσης Έγκρισης
Συλλογικού Συστήματος 2019

Ανανέωση Έγκρισης
Συλλογικού Συστήματος 2019

Ανανέωση Έγκρισης
Συλλογικού Συστήματος 2011

Ρόλος – Στόχοι

Ο ρόλος του Συστήματος είναι να οργανώνει σε πανελλαδική βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων από τα σημεία απόρριψής τους (βουλκανιζατέρ, συνεργεία) και στη συνέχεια να φροντίζει για  τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών).

Τα χρήματα για αυτή τη διαδικασία προκύπτουν από τις εταιρείες εισαγωγής, οι οποίες, βάσει νόμου, έχουν την υποχρέωση καταβολής στο σύστημα της χρηματικής εισφοράς (αρ. 5 παρ. 4.2 υπό β (i) ΠΔ 109/2004).

Η «Ecoelastika ΑΕ», έχοντας την επίβλεψη της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, συμβάλλει στην αξιοποίηση τους με βασικό κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος.

Νομοθεσία

Ευθύνες Υπόχρεων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ευθύνες των εισαγωγέων, διακινητών, εμπόρων και τελικών χρηστών – κατόχων ελαστικών οχημάτων είναι οι εξής:

  1. Οι εισαγωγείς οφείλουν να συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ή να οργανώνουν ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης είναι το ΣΣΕΔ Ecoelastika. Η συμμετοχή στο ΣΣΕΔ συνοδεύεται από την καταβολή χρηματικής εισφοράς για τα ελαστικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά.
  2. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, οι εισαγωγείς των οποίων συμμετέχουν στην Ecoelastika και καταβάλλουν χρηματικές εισφορές γι’ αυτά.
  3. Τα καταστήματα βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τα παλαιά τους ελαστικά στην Ecoelastika.
  4. Οι κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα παραδίδουν στην Ecoelastika.

Νομοθεσία για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική ταφή των Αποβλήτων.

Νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα ελαστικά οχημάτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4819/2021» η οποία αντικατέστησε το ΠΔ 109/2004, σύμφωνα με το άρθρο 73 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129).

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Τροποποίηση του Ν2939/06-08-2001.

Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων.

Μέτρα και Όροι για την Εναλλακτική Διαχείριση των Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων.

Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ecoelastika.

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 2018/851/ΕΚ, τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα