ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες διαδικτυακοί τόποι https://ecoelastika.gr/ και https://symvaseis-katoxwn.ecoelastika.gr/ («Ιστοσελίδες») αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA» με δ.τ. «ECOELASTIKA ΑΕ» («Εταιρία»).

Στους όρους χρήσης παρατίθενται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση των Ιστοσελίδων. Η χρήση των Ιστοσελίδων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτών.

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των Ιστοσελίδων να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Κάθε επισκέπτης/χρήστης αυτών αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου των Ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του. Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των Ιστοσελίδων διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα των Ιστοσελίδων για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά τους, χωρίς να εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων ταυτόχρονα ή λοιπές αιτίες.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι Ιστοσελίδες ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών /χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Με την είσοδο στις Ιστοσελίδες, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση τους γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανείς από όσους εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση της δεν έχει καμία ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κανείς από τους άνω δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία, για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες, τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στις Ιστοσελίδες ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου που είναι αναρτημένα σε αυτές, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργία. Κάθε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση των Ιστοσελίδων ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτών στις συσκευές του.

 

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μέσω των Ιστοσελίδων ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να  οδηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks) σε δικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στις Ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από τις Ιστοσελίδες συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων (κείμενα, ονομασίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου των Ιστοσελίδων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτών και σε σχέση με αυτές, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης των Ιστοσελίδων ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση των Ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/ χρήστη των Ιστοσελίδων η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτών. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης και εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση των Ιστοσελίδων θα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Ιστοσελίδων.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των Ιστοσελίδων υπόκειται στους όρους της Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη σε αυτές και ισχύει στο σύνολό της.

 

8. COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή κατά την πλοήγηση στους ιστότοπους. Πληροφορίες για τη χρήση των Cookies κατά την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες παρέχονται στην Πολιτική Cookies.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης των Ιστοσελίδων διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικά η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη των Ιστοσελίδων, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη σε αυτές, διέπονται και ρυθμίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  (EE)2016/679 (GDPR) και το εθνικό νομικό πλαίσιο.

9.2 Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλον έγκυρο), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.3 Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση των Ιστοσελίδων από τον επισκέπτη/χρήστη αυτών, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχειριστής των Ιστοσελίδων είναι η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA» με δ.τ. «ECOELASTIKA ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Σωρού αρ. 14, ΤΚ 15125. Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση, σχόλιο, επικοινωνία αναφορικά με την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στο info@ecoelastika.gr.