ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η ECOELASTIKA σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον και την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της (https://ecoelastika.gr/ και https://symvaseis-katoxwn.ecoelastika.gr/).

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών συνιστούν ουσιώδες μέρος της εταιρικής πολιτικής μας. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η ECOELASTIKA και ενημέρωση ως προς τη συλλογή και τον τρόπο χρήσης και φύλαξης των εν λόγω πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Πολιτική Απορρήτου της ECOELASTIKA και οι πρακτικές μας στοχεύουν στην κατάλληλη και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή τήρησή τους, σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  (EE)2016/679 (GDPR) και του εθνικού νομικού πλαισίου.

 

Επεξεργασία δεδομένων & Υπεύθυνος Επεξεργασίας

«Επεξεργασία δεδομένων» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA» και τον δ.τ. «ECOELASTIKA ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Σωρού αρ. 14, ΤΚ 15125.  

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ECOELASTIKA

Στο πλαίσιο οργάνωσης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 2939/2001, ΠΔ 109/2004), η ECOELASTIKA συλλέγει ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, IP address, δεδομένα θέσης. Η ECOELASTIKA συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του περιβαλλοντικού της σκοπού, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, της έγκρισης που έχει λάβει από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) και των συμβάσεων που υπογράφει με τους συνεργάτες της.

Επιπλέον η ECOELASTIKA συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ)  που έχετε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας «ECOELASTIKA Rewards».

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Η ECOELASTIKA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό της καταχώρησης των σημείων συλλογής και των παραγγελιών παραλαβής των μεταχειρισμένων ελαστικών, της οργάνωσης και της εν γένει διαχείρισης του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και της ενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δράσεις ανακύκλωσης, τις δράσεις επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τη συμμόρφωση με δεσμευτική νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανόμενων των υποχρεώσεων από τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, της υποχρέωσης ενημέρωσης του κοινού και των εποπτικών αρχών, καθώς και λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που συμμετέχετε στο πρόγραμμα «ECOELASTIKA Rewards», συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να σας παρέχουμε τα προνόμια του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του και τη σχετική συγκατάθεση που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας.

 

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε εκ του νόμου ή για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.

Σε περίπτωση που συμμετέχετε στο «ECOELASTIKA Rewards», διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που ισχύει το πρόγραμμα, εφόσον συνεχίζετε να συμμετέχετε σε αυτό.

 

Εμπιστευτικότητα-Ασφάλεια

Η ECOELASTIKA εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της νόμιμης επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

  

Διαβίβαση σε τρίτους

Κατά περίπτωση, μοιραζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν με συμβεβλημένα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες  οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των σημείων συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών (τοποθεσία, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας) μπορούν να κοινοποιούνται στο κοινό, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με τον τρόπο απόρριψης των μεταχειρισμένων ελαστικών, σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ενημέρωσης και πληροφόρησης που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεστε. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των Cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies.

 

Τα δικαιώματά σας και ο τρόπος άσκησής τους.

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία τηρούμε, τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η ακρίβειά τους αμφισβητείται, η επεξεργασία είναι παράνομη ή τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα, για τα οποία έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσηςΑν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Η επικοινωνία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας μας «ECOELASTIKA ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Σωρού αρ. 14, ΤΚ 15125, καθώς και με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecoelastika.gr.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, fax: 210-6475628.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecoelastika.gr.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 12 Ιουνίου 2020