Ποιοι Είμαστε

Ποια είναι η Ecoelastika

Η Ecoelastika είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Oργανώνει σε πανελλαδική βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων από τα σημεία απόρριψής τους και στη συνέχεια φροντίζει για  τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών).

Πρόκειται για το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) άχρηστων ελαστικών οχημάτων από την Πολιτεία (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – Ε. Ο. ΑΝ.).

Εταιρική Ταυτότητα

Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της, σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» με την έννοια ότι:

  1. Η ευθύνη του εισαγωγέα – παραγωγού εκτείνεται πέραν της χρονικής διάρκειας χρήσης του προϊόντος το οποίο έχει θέσει στην αγορά, δηλαδή αφού αυτό καταστεί απόβλητο.
  2. Ο σχεδιασμός του προϊόντος να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διαχείρισή του μετά το τέλος του κύκλου ζωής του και να μειώνονται οι αρνητικές συνέπειές του στο περιβάλλον. Περισσότερη και καλύτερη ανακύκλωση και λιγότερη χρήση των φυσικών πόρων.
  3. Στην περίπτωση της Ecoelastika, ο εισαγωγέας – παραγωγός (διαχειριστής) επωμίζεται την ευθύνη της οργάνωσης ή συμμετοχής του σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης παλαιών ελαστικών ώστε να καλύψει το σχετικό κόστος.

Αποστολή

  • Η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών λαμβάνοντας υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.
  • Η προστασία  του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα της εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.

Η εταιρία προκειμένου να πετύχει στην αποστολή της θέτει σε υψηλή προτεραιότητα:

  • Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
  • Το σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον
  • Τη συνεργασία της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών

Όραμα - Στόχος

Η Ecoelastika έχοντας επίγνωση του έργου που έχει αναλάβει σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, οραματίζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης και ενεργεί βάσει των προτεραιοτήτων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις αρχές της Κυκλικής Οικονοµίας και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των χρηματικών πόρων με την κατά το δυνατό μέγιστη αποδοτικότητα και απώτερο σκοπό την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Μενού