Ανανέωση Έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ.οικ:1843/5.7.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) (ΑΔΑ 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 142η/14.03.2019, η ECOELASTIKA έλαβε ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων για την εξαετία 2019 – 2025

 

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη
Μενού